Psaumes 33:9
כי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמד׃
Psaumes 107:20
ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם׃
Psaumes 107:25
ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו׃
Job 34:29
והוא ישקט ומי ירשע ויסתר פנים ומי ישורנו ועל גוי ועל אדם יחד׃
Job 37:12
והוא מסבות מתהפך בתחבולתו לפעלם כל אשר יצום על פני תבל ארצה׃
Jonas 1:4
ויהוה הטיל רוח גדולה אל הים ויהי סער גדול בים והאניה חשבה להשבר׃
Matthieu 8:8
ויען שר המאה ויאמר אדני נקלתי מבאך בצל קורתי אך דבר נא רק דבר ונרפא נערי׃
Matthieu 8:9
כי אנכי איש נתון תחת השלטון וגם יש תחת ידי אנשי צבא ואמרתי לזה לך והלך ולזה בוא ובא ולעבדי עשה זאת ועשה׃
Matthieu 8:13
ויאמר ישוע אל שר המאה לך וכאמונתך כן יהיה לך וירפא נערו בשעה ההיא׃
Psaumes 68:11
אדני יתן אמר המבשרות צבא רב׃
2 Thessaloniciens 3:1
ועוד אחי התפללו בעדנו אשר ירוץ דבר יהוה ויכבד כמו גם בקרבכם׃