Psaumes 135:19-21
19
בית ישראל ברכו את יהוה בית אהרן ברכו את יהוה׃
20
בית הלוי ברכו את יהוה יראי יהוה ברכו את יהוה׃
21
ברוך יהוה מציון שכן ירושלם הללו יה׃
Psaumes 146:10
ימלך יהוה לעולם אלהיך ציון לדר ודר הללו יה׃
Psaumes 149:2
ישמח ישראל בעשיו בני ציון יגילו במלכם׃
Esaïe 12:6
צהלי ורני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל׃
Esaïe 52:7
מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה אמר לציון מלך אלהיך׃
Joël 2:23
ובני ציון גילו ושמחו ביהוה אלהיכם כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון׃