Psaumes 142:1
משכיל לדוד בהיותו במערה תפלה קולי אל יהוה אזעק קולי אל יהוה אתחנן׃
Psaumes 9:3
בשוב אויבי אחור יכשלו ויאבדו מפניך׃
Psaumes 9:14
למען אספרה כל תהלתיך בשערי בת ציון אגילה בישועתך׃
Psaumes 31:8
ולא הסגרתני ביד אויב העמדת במרחב רגלי׃
Psaumes 88:4-8
4
נחשבתי עם יורדי בור הייתי כגבר אין איל׃
5
במתים חפשי כמו חללים שכבי קבר אשר לא זכרתם עוד והמה מידך נגזרו׃
6
שתני בבור תחתיות במחשכים במצלות׃
7
עלי סמכה חמתך וכל משבריך ענית סלה׃
8
הרחקת מידעי ממני שתני תועבות למו כלא ולא אצא׃
Psaumes 143:11
למען שמך יהוה תחיני בצדקתך תוציא מצרה נפשי׃
Psaumes 146:7
עשה משפט לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים׃
Esaïe 61:1
רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח׃
Actes 2:24
והאלהים הקימו מן המתים בהתיר את חבלי המות באשר נמנע מן המות לעצר אתו׃
Psaumes 7:6
קומה יהוה באפך הנשא בעברות צוררי ועורה אלי משפט צוית׃
Psaumes 7:7
ועדת לאמים תסובבך ועליה למרום שובה׃
Psaumes 22:21-27
21
הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני׃
22
אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך׃
23
יראי יהוה הללוהו כל זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל זרע ישראל׃
24
כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע׃
25
מאתך תהלתי בקהל רב נדרי אשלם נגד יראיו׃
26
יאכלו ענוים וישבעו יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם לעד׃
27
יזכרו וישבו אל יהוה כל אפסי ארץ וישתחוו לפניך כל משפחות גוים׃
Psaumes 34:2
ביהוה תתהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו׃
Psaumes 107:41
וישגב אביון מעוני וישם כצאן משפחות׃
Psaumes 107:42
יראו ישרים וישמחו וכל עולה קפצה פיה׃
Psaumes 119:74
יראיך יראוני וישמחו כי לדברך יחלתי׃
Psaumes 13:6
אשירה ליהוה כי גמל עלי׃
Psaumes 116:7
שובי נפשי למנוחיכי כי יהוה גמל עליכי׃
Psaumes 119:17
גמל על עבדך אחיה ואשמרה דברך׃
Jacques 5:11
הנה מאשרים אנחנו את הסבלים את סבלנות איוב שמעתכם ואת אחרית האדון ראיתם כי רחום וחנון יהוה׃