Psaumes 46:1
למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃
Psaumes 46:7
יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה׃
Psaumes 46:11
יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה׃
Psaumes 62:6
אך הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט׃
Psaumes 62:7
על אלהים ישעי וכבודי צור עזי מחסי באלהים׃
Psaumes 91:2
אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו׃
Psaumes 91:9
כי אתה יהוה מחסי עליון שמת מעונך׃
Psaumes 91:10
לא תאנה אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך׃
Jean 16:32
הנה שעה באה ועתה זה הגיעה ונפצותם איש איש לביתו ואתי תעזבו לבדי ואינני לבדי כי אבי עמדי׃
2 Timothée 4:17
אבל האדון הוא עזרני וחזקני למען תשלם על ידי הבשורה וישמעוה כל הגוים ואנצל מפי אריה׃
Psaumes 16:5
יהוה מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי׃
Psaumes 73:26
כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהים לעולם׃
Psaumes 119:57
חלקי יהוה אמרתי לשמר דבריך׃
Lamentations 3:24
חלקי יהוה אמרה נפשי על כן אוחיל לו׃
Psaumes 27:13
לולא האמנתי לראות בטוב יהוה בארץ חיים׃
Psaumes 56:13
כי הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים׃