Psaumes 31:11
מכל צררי הייתי חרפה ולשכני מאד ופחד למידעי ראי בחוץ נדדו ממני׃
Psaumes 69:20
חרפה שברה לבי ואנושה ואקוה לנוד ואין ולמנחמים ולא מצאתי׃
Psaumes 88:8
הרחקת מידעי ממני שתני תועבות למו כלא ולא אצא׃
Psaumes 88:18
הרחקת ממני אהב ורע מידעי מחשך׃
Job 19:13-19
13
אחי מעלי הרחיק וידעי אך זרו ממני׃
14
חדלו קרובי ומידעי שכחוני׃
15
גרי ביתי ואמהתי לזר תחשבני נכרי הייתי בעיניהם׃
16
לעבדי קראתי ולא יענה במו פי אתחנן לו׃
17
רוחי זרה לאשתי וחנתי לבני בטני׃
18
גם עוילים מאסו בי אקומה וידברו בי׃
19
תעבוני כל מתי סודי וזה אהבתי נהפכו בי׃
Matthieu 26:56
וכל זאת היתה למלאת כתבי הנביאים אז עזבוהו התלמידים כלם וינוסו׃
2 Timothée 4:16
בהתנצלותי הראשונה לא היה איש לעזרני כי כלם עזבוני אל יחשב להם עון׃
1 Samuel 23:11-13
11
היסגרני בעלי קעילה בידו הירד שאול כאשר שמע עבדך יהוה אלהי ישראל הגד נא לעבדך ויאמר יהוה ירד׃
12
ויאמר דוד היסגרו בעלי קעילה אתי ואת אנשי ביד שאול ויאמר יהוה יסגירו׃
13
ויקם דוד ואנשיו כשש מאות איש ויצאו מקעלה ויתהלכו באשר יתהלכו ולשאול הגד כי נמלט דוד מקעילה ויחדל לצאת׃
1 Samuel 23:19-13
1 Samuel 23:20-13
1 Samuel 27:1
ויאמר דוד אל לבו עתה אספה יום אחד ביד שאול אין לי טוב כי המלט אמלט אל ארץ פלשתים ונואש ממני שאול לבקשני עוד בכל גבול ישראל ונמלטתי מידו׃