Psaumes 119:36
הט לבי אל עדותיך ואל אל בצע׃
Deutéronome 2:30
ולא אבה סיחן מלך חשבון העברנו בו כי הקשה יהוה אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו למען תתו בידך כיום הזה׃
Deutéronome 29:4
ולא נתן יהוה לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמע עד היום הזה׃
1 Rois 8:58
להטות לבבנו אליו ללכת בכל דרכיו ולשמר מצותיו וחקיו ומשפטיו אשר צוה את אבתינו׃
1 Rois 22:22
ויאמר אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשה כן׃
Esaïe 63:17
למה תתענו יהוה מדרכיך תקשיח לבנו מיראתך שוב למען עבדיך שבטי נחלתך׃
Matthieu 6:13
ואל תביאנו לידי נסיון כי אם חלצנו מן הרע כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים אמן׃
Jacques 1:13
אל יאמר המנסה האלהים נסני כי האלהים איננו מנסה ברע והוא לא ינסה איש׃
1 Corinthiens 15:33
אל נא תתעו חברת אנשים רעים משחתת מדות טבות׃
2 Corinthiens 6:17
על כן צאו מתוכם והברו נאם יהוה וטמא אל תגעו ואני אקבץ אתכם׃
Apocalypse 18:4
ואשמע קול אחר מן השמים האמר צאו ממנה עמי פן תתחברו אל חטאתיה ופן תקחו ממכותיה׃
Nombres 25:2
ותקראן לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן׃
Proverbes 23:1-3
1
כי תשב ללחום את מושל בין תבין את אשר לפניך׃
2
ושמת שכין בלעך אם בעל נפש אתה׃
3
אל תתאו למטעמותיו והוא לחם כזבים׃
Proverbes 23:6-8
6
אל תלחם את לחם רע עין ואל תתאו למטעמתיו׃
7
כי כמו שער בנפשו כן הוא אכל ושתה יאמר לך ולבו בל עמך׃
8
פתך אכלת תקיאנה ושחת דבריך הנעימים׃
Daniel 1:5-8
5
וימן להם המלך דבר יום ביומו מפת בג המלך ומיין משתיו ולגדלם שנים שלוש ומקצתם יעמדו לפני המלך׃
6
ויהי בהם מבני יהודה דניאל חנניה מישאל ועזריה׃
7
וישם להם שר הסריסים שמות וישם לדניאל בלטשאצר ולחנניה שדרך ולמישאל מישך ולעזריה עבד נגו׃
8
וישם דניאל על לבו אשר לא יתגאל בפתבג המלך וביין משתיו ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל׃
Actes 10:13
ויהי קול אליו לאמר קום פטרוס זבח ואכל׃
Actes 10:14
ויאמר פטרוס חלילה לי אדני כי מעולם לא אכלתי כל פגול וטמא׃
1 Corinthiens 10:27
ואם יקרא אתכם איש מאשר אינם מאמינים ותרצו ללכת אליו אכול תאכלו מכל אשר ישימו לפניכם ואל תחקרו מפני מכשול הלב׃
1 Corinthiens 10:28
ואיש כי יאמר אליכם זה הוא זבח אלילים אל תאכלו בעבור המודיע ומפני מכשול הלב כי ליהוה הארץ ולמואה׃
1 Corinthiens 10:31
לכן אם תאכלו או אם תשתו או כל אשר תעשו את הכל עשו לכבוד אלהים׃