Psaumes 33:13
משמים הביט יהוה ראה את כל בני האדם׃
Psaumes 33:14
ממכון שבתו השגיח אל כל ישבי הארץ׃
Psaumes 102:19
כי השקיף ממרום קדשו יהוה משמים אל ארץ הביט׃
Psaumes 102:20
לשמע אנקת אסיר לפתח בני תמותה׃
Génèse 6:12
וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ׃
Génèse 11:5
וירד יהוה לראת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם׃
Génèse 18:21
ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה׃
Esaïe 63:15
הבט משמים וראה מזבל קדשך ותפארתך איה קנאתך וגבורתך המון מעיך ורחמיך אלי התאפקו׃
Esaïe 64:1
לוא קרעת שמים ירדת מפניך הרים נזלו׃
Lamentations 3:50
עד ישקיף וירא יהוה משמים׃
Psaumes 82:5
לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו ימוטו כל מוסדי ארץ׃
Psaumes 107:43
מי חכם וישמר אלה ויתבוננו חסדי יהוה׃
Proverbes 2:9
אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל מעגל טוב׃
Proverbes 8:5
הבינו פתאים ערמה וכסילים הבינו לב׃
Proverbes 9:4
מי פתי יסר הנה חסר לב אמרה לו׃
Proverbes 9:16
מי פתי יסר הנה וחסר לב ואמרה לו׃
Esaïe 27:11
ביבש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עשהו ויצרו לא יחננו׃
Jérémie 4:22
כי אויל עמי אותי לא ידעו בנים סכלים המה ולא נבונים המה חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו׃
Daniel 12:10
יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכלים יבינו׃
Matthieu 13:15
כי השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו׃
Romains 3:11
אין משכיל אין דרש את אלהים׃
Psaumes 69:32
ראו ענוים ישמחו דרשי אלהים ויחי לבבכם׃
2 Chroniques 19:3
אבל דברים טובים נמצאו עמך כי בערת האשרות מן הארץ והכינות לבבך לדרש האלהים׃
2 Chroniques 30:19
כל לבבו הכין לדרוש האלהים יהוה אלהי אבותיו ולא כטהרת הקדש׃
Esaïe 8:19
וכי יאמרו אליכם דרשו אל האבות ואל הידענים המצפצפים והמהגים הלוא עם אל אלהיו ידרש בעד החיים אל המתים׃
Esaïe 55:6
דרשו יהוה בהמצאו קראהו בהיותו קרוב׃
Hébreux 11:6
ובלי אמונה לא יוכל איש להיות רצוי אל האלהים כי כל הקרב אליו צריך להאמין כי יש אלהים וגמול הוא משיב לדרשיו׃