Psaumes 73:8
ימיקו וידברו ברע עשק ממרום ידברו׃
Psaumes 73:9
שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ׃
Psaumes 74:18
זכר זאת אויב חרף יהוה ועם נבל נאצו שמך׃
Psaumes 74:22
קומה אלהים ריבה ריבך זכר חרפתך מני נבל כל היום׃
Psaumes 74:23
אל תשכח קול צרריך שאון קמיך עלה תמיד׃
Job 21:14
ויאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו׃
Job 21:15
מה שדי כי נעבדנו ומה נועיל כי נפגע בו׃
Esaïe 37:23
את מי חרפת וגדפת ועל מי הרימותה קול ותשא מרום עיניך אל קדוש ישראל׃
Esaïe 37:28
ושבתך וצאתך ובואך ידעתי ואת התרגזך אלי׃
Esaïe 37:29
יען התרגזך אלי ושאננך עלה באזני ושמתי חחי באפך ומתגי בשפתיך והשיבתיך בדרך אשר באת בה׃
Jude 1:15
לעשות משפט בכלם ולהוכיח כל רשעי ארץ על כל מעשי רשעתם ועל כל הקשות אשר דברו עליו חטאים אנשי רשע׃
Apocalypse 13:6
ותפתח את פיה לנאצה אל האלהים ותנאץ את שמו ואת משכנו ואת החנים בשמים׃
Psaumes 2:1-3
1
למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק׃
2
יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משיחו׃
3
ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבתימו׃
Exode 20:7
לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא׃