×

Erreur

AutoTweet NG ZefaniaBible - Verse Plugin - AutoTweet NG Component is not installed or not enabled.
Psaumes 56:8
נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך׃
Génèse 16:13
ותקרא שם יהוה הדבר אליה אתה אל ראי כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראי׃
2 Rois 6:12
ויאמר אחד מעבדיו לוא אדני המלך כי אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך׃
2 Rois 19:27
ושבתך וצאתך ובאך ידעתי ואת התרגזך אלי׃
Proverbes 15:3
בכל מקום עיני יהוה צפות רעים וטובים׃
Esaïe 37:28
ושבתך וצאתך ובואך ידעתי ואת התרגזך אלי׃
Zacharie 4:10
כי מי בז ליום קטנות ושמחו וראו את האבן הבדיל ביד זרבבל שבעה אלה עיני יהוה המה משוטטים בכל הארץ׃
Psaumes 94:11
יהוה ידע מחשבות אדם כי המה הבל׃
Matthieu 9:4
וירא ישוע את מחשבתם ויאמר למה תחשבו רעה בלבבכם׃
Luc 9:47
וירא ישוע את מחשבת לבם ויקח ילד ויעמידהו אצלו׃
Jean 2:24
והוא ישוע לא הפקיד את עצמו בידם על אשר ידע את כלם׃
Jean 2:25
ולא הצטרך לעדות איש על האדם כי הוא ידע מה בקרב האדם׃
1 Corinthiens 4:5
על כן אל תשפטו שפוט לפני העת עד כי יבוא האדון אשר גם יוציא לאור את תעלמות החשך ויגלה את עצת הלבבות ואז תהיה תהלה לכל איש מאת האלהים׃
Ezechiel 38:10
כה אמר אדני יהוה והיה ביום ההוא יעלו דברים על לבבך וחשבת מחשבת רעה׃
Ezechiel 38:11
ואמרת אעלה על ארץ פרזות אבוא השקטים ישבי לבטח כלם ישבים באין חומה ובריח ודלתים אין להם׃
Ezechiel 38:17
כה אמר אדני יהוה האתה הוא אשר דברתי בימים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל הנבאים בימים ההם שנים להביא אתך עליהם׃