Psaumes 33:1
רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה׃
Psaumes 33:2
הודו ליהוה בכנור בנבל עשור זמרו לו׃
Psaumes 96:1-4
1
שירו ליהוה שיר חדש שירו ליהוה כל הארץ׃
2
שירו ליהוה ברכו שמו בשרו מיום ליום ישועתו׃
3
ספרו בגוים כבודו בכל העמים נפלאותיו׃
4
כי גדול יהוה ומהלל מאד נורא הוא על כל אלהים׃
Psaumes 106:1
הללויה הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃
Psaumes 107:8
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
Psaumes 107:15
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
Psaumes 111:1
הללו יה אודה יהוה בכל לבב בסוד ישרים ועדה׃
Psaumes 112:1
הללו יה אשרי איש ירא את יהוה במצותיו חפץ מאד׃
Psaumes 113:1
הללו יה הללו עבדי יהוה הללו את שם יהוה׃
Psaumes 117:1
הללו את יהוה כל גוים שבחוהו כל האמים׃
Psaumes 117:2
כי גבר עלינו חסדו ואמת יהוה לעולם הללו יה׃
Psaumes 150:6
כל הנשמה תהלל יה הללו יה׃
Psaumes 7:17
אודה יהוה כצדקו ואזמרה שם יהוה עליון׃
Psaumes 102:21
לספר בציון שם יהוה ותהלתו בירושלם׃
Psaumes 113:2
יהי שם יהוה מברך מעתה ועד עולם׃
Psaumes 113:3
ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם יהוה׃
Psaumes 148:13
יהללו את שם יהוה כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמים׃
Exode 34:5-7
5
וירד יהוה בענן ויתיצב עמו שם ויקרא בשם יהוה׃
6
ויעבר יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת׃
7
נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים׃
Néhémie 9:5
ויאמרו הלוים ישוע וקדמיאל בני חשבניה שרביה הודיה שבניה פתחיה קומו ברכו את יהוה אלהיכם מן העולם עד העולם ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה׃
Psaumes 113:1
הללו יה הללו עבדי יהוה הללו את שם יהוה׃
Psaumes 134:1
שיר המעלות הנה ברכו את יהוה כל עבדי יהוה העמדים בבית יהוה בלילות׃
Psaumes 149:1-3
1
הללו יה שירו ליהוה שיר חדש תהלתו בקהל חסידים׃
2
ישמח ישראל בעשיו בני ציון יגילו במלכם׃
3
יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו לו׃