Psaumes 76:1
למנצח בנגינת מזמור לאסף שיר נודע ביהודה אלהים בישראל גדול שמו׃
Psaumes 76:2
ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון׃
Psaumes 78:68
ויבחר את שבט יהודה את הר ציון אשר אהב׃
Psaumes 78:69
ויבן כמו רמים מקדשו כארץ יסדה לעולם׃
Esaïe 14:32
ומה יענה מלאכי גוי כי יהוה יסד ציון ובה יחסו עניי עמו׃
Hébreux 12:22
כי אם באתם אל הר ציון ואל עיר אלהים חיים אל ירושלים שבשמים׃
Psaumes 48:1-3
1
שיר מזמור לבני קרח גדול יהוה ומהלל מאד בעיר אלהינו הר קדשו׃
2
יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב׃
3
אלהים בארמנותיה נודע למשגב׃
Psaumes 68:16
למה תרצדון הרים גבננים ההר חמד אלהים לשבתו אף יהוה ישכן לנצח׃
Psaumes 87:2
אהב יהוה שערי ציון מכל משכנות יעקב׃