Génèse 50:23
וירא יוסף לאפרים בני שלשים גם בני מכיר בן מנשה ילדו על ברכי יוסף׃
Job 1:2
ויולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות׃
Job 42:12-16
12
ויהוה ברך את אחרית איוב מראשתו ויהי לו ארבעה עשר אלף צאן וששת אלפים גמלים ואלף צמד בקר ואלף אתונות׃
13
ויהי לו שבענה בנים ושלוש בנות׃
14
ויקרא שם האחת ימימה ושם השנית קציעה ושם השלישית קרן הפוך׃
15
ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ ויתן להם אביהם נחלה בתוך אחיהם׃
16
ויחי איוב אחרי זאת מאה וארבעים שנה וירא את בניו ואת בני בניו ארבעה דרות׃
Job 5:4
ירחקו בניו מישע וידכאו בשער ואין מציל׃
Proverbes 27:11
חכם בני ושמח לבי ואשיבה חרפי דבר׃
Psaumes 18:47
האל הנותן נקמות לי וידבר עמים תחתי׃