Psaumes 78:15
יבקע צרים במדבר וישק כתהמות רבה׃
Psaumes 78:16
ויוצא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים׃
Psaumes 105:41
פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר׃
Psaumes 107:35
ישם מדבר לאגם מים וארץ ציה למצאי מים׃
Exode 17:6
הנני עמד לפניך שם על הצור בחרב והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל׃
Nombres 20:11
וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם׃
Deutéronome 8:15
המוליכך במדבר הגדל והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים המוציא לך מים מצור החלמיש׃
Néhémie 9:15
ולחם משמים נתתה להם לרעבם ומים מסלע הוצאת להם לצמאם ותאמר להם לבוא לרשת את הארץ אשר נשאת את ידך לתת להם׃
1 Corinthiens 10:4
וכלם שתו משקה אחד רוחני כי שתו מן הצור הרוחני ההלך עמהם והצור ההוא היה המשיח׃