Psaumes 77:18
קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ׃
Psaumes 97:4
האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ׃
Psaumes 97:5
הרים כדונג נמסו מלפני יהוה מלפני אדון כל הארץ׃
Psaumes 104:32
המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו׃
Job 9:6
המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון׃
Job 26:11
עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו׃
Esaïe 64:1-3
1
לוא קרעת שמים ירדת מפניך הרים נזלו׃
2
כקדח אש המסים מים תבעה אש להודיע שמך לצריך מפניך גוים ירגזו׃
3
בעשותך נוראות לא נקוה ירדת מפניך הרים נזלו׃
Jérémie 5:22
האותי לא תיראו נאם יהוה אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים חק עולם ולא יעברנהו ויתגעשו ולא יוכלו והמו גליו ולא יעברנהו׃
Michée 6:1
שמעו נא את אשר יהוה אמר קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קולך׃
Michée 6:2
שמעו הרים את ריב יהוה והאתנים מסדי ארץ כי ריב ליהוה עם עמו ועם ישראל יתוכח׃