Psaumes 77:16
ראוך מים אלהים ראוך מים יחילו אף ירגזו תהמות׃
Psaumes 104:7
מן גערתך ינוסון מן קול רעמך יחפזון׃
Psaumes 106:9
ויגער בים סוף ויחרב ויוליכם בתהמות כמדבר׃
Exode 14:21
ויט משה את ידו על הים ויולך יהוה את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים׃
Exode 15:8
וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו נד נזלים קפאו תהמת בלב ים׃
Esaïe 63:12
מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים מפניהם לעשות לו שם עולם׃
Habaquq 3:8
הבנהרים חרה יהוה אם בנהרים אפך אם בים עברתך כי תרכב על סוסיך מרכבתיך ישועה׃
Habaquq 3:15
דרכת בים סוסיך חמר מים רבים׃
Psaumes 74:15
אתה בקעת מעין ונחל אתה הובשת נהרות איתן׃
Josué 3:13-16
13
והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נשאי ארון יהוה אדון כל הארץ במי הירדן מי הירדן יכרתון המים הירדים מלמעלה ויעמדו נד אחד׃
14
ויהי בנסע העם מאהליהם לעבר את הירדן והכהנים נשאי הארון הברית לפני העם׃
15
וכבוא נשאי הארון עד הירדן ורגלי הכהנים נשאי הארון נטבלו בקצה המים והירדן מלא על כל גדותיו כל ימי קציר׃
16
ויעמדו המים הירדים מלמעלה קמו נד אחד הרחק מאד באדם העיר אשר מצד צרתן והירדים על ים הערבה ים המלח תמו נכרתו והעם עברו נגד יריחו׃
Habaquq 3:9
עריה תעור קשתך שבעות מטות אמר סלה נהרות תבקע ארץ׃