Psaumes 44:4
אתה הוא מלכי אלהים צוה ישועות יעקב׃
Génèse 41:11-16
11
ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא איש כפתרון חלמו חלמנו׃
12
ושם אתנו נער עברי עבד לשר הטבחים ונספר לו ויפתר לנו את חלמתינו איש כחלמו פתר׃
13
ויהי כאשר פתר לנו כן היה אתי השיב על כני ואתו תלה׃
14
וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלתיו ויבא אל פרעה׃
15
ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי ופתר אין אתו ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתר אתו׃
16
ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלהים יענה את שלום פרעה׃
Génèse 41:25-16
Proverbes 21:1
פלגי מים לב מלך ביד יהוה על כל אשר יחפץ יטנו׃
Daniel 2:30
ואנה לא בחכמה די איתי בי מן כל חייא רזא דנה גלי לי להן על דברת די פשרא למלכא יהודעון ורעיוני לבבך תנדע׃
Actes 7:10
ויצילהו מכל צרותיו ויתן לו חן וחכמה לפני פרעה מלך מצרים וישימהו שליט על מצרים ועל כל ביתו׃