Psaumes 36:6
צדקתך כהררי אל משפטך תהום רבה אדם ובהמה תושיע יהוה׃
Psaumes 136:25
נתן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו׃
Psaumes 145:15
עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו׃
Psaumes 145:16
פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון׃
Psaumes 147:9
נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו׃
Job 38:41
מי יכין לערב צידו כי ילדו אל אל ישועו יתעו לבלי אכל׃
Luc 12:24-28
24
התבוננו אל הערבים אשר אינם זרעים ואינם קצרים וגם אין להם מגורה ואוצר והאלהים מכלכל אותם ומה מעלים אתם מן העוף׃
25
ומי זה מכם אשר בדאגתו יוכל להוסיף אמה אחת על קומתו׃
26
ועתה הן מעט מזער אין ביכלתכם וליותר מה תדאגו׃
27
התבוננו אל השושנים הצמחות ואינן טות ואינן ארגות ואני אמר לכם כי גם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחת מהנה׃
28
ואם ככה ילביש אלהים את חציר השדה אשר היום ישנו ומחר ישלך לתוך התנור אף כי אתכם קטני האמונה׃