Psaumes 145:15
עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו׃
Psaumes 145:16
פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון׃
Psaumes 147:8
המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר המצמיח הרים חציר׃
Psaumes 147:9
נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו׃
Génèse 1:11
ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן׃
Génèse 1:12
ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה פרי אשר זרעו בו למינהו וירא אלהים כי טוב׃
Génèse 1:29
ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה׃
Génèse 2:5
וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר יהוה אלהים על הארץ ואדם אין לעבד את האדמה׃
1 Rois 18:5
ויאמר אחאב אל עבדיהו לך בארץ אל כל מעיני המים ואל כל הנחלים אולי נמצא חציר ונחיה סוס ופרד ולוא נכרית מהבהמה׃
Jérémie 14:5
כי גם אילת בשדה ילדה ועזוב כי לא היה דשא׃
Jérémie 14:6
ופראים עמדו על שפים שאפו רוח כתנים כלו עיניהם כי אין עשב׃
Joël 2:22
אל תיראו בהמות שדי כי דשאו נאות מדבר כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם׃
Génèse 1:29
ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה׃
Génèse 2:9
ויצמח יהוה אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע׃
Génèse 3:18
וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה׃
Génèse 9:3
כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כל׃
Psaumes 136:25
נתן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו׃
Génèse 4:12
כי תעבד את האדמה לא תסף תת כחה לך נע ונד תהיה בארץ׃
Job 28:5
ארץ ממנה יצא לחם ותחתיה נהפך כמו אש׃
1 Corinthiens 3:7
על כן הנטע איננו מאומה והמשקה איננו מאומה כי אם האלהים המצמיח׃