Job 16:14
יפרצני פרץ על פני פרץ ירץ עלי כגבור׃
Psaumes 29:5
קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את ארזי הלבנון׃
Psaumes 42:7
תהום אל תהום קורא לקול צנוריך כל משבריך וגליך עלי עברו׃
Psaumes 83:15
כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם׃
Esaïe 28:17
ושמתי משפט לקו וצדקה למשקלת ויעה ברד מחסה כזב וסתר מים ישטפו׃
Jérémie 23:19
הנה סערת יהוה חמה יצאה וסער מתחולל על ראש רשעים יחול׃
Ezechiel 13:13
לכן כה אמר אדני יהוה ובקעתי רוח סערות בחמתי וגשם שטף באפי יהיה ואבני אלגביש בחמה לכלה׃
Matthieu 7:27
וירד הגשם וישטפו הנהרות וישבו הרוחות ויפגעו בבית ההוא ויפל ותהי מפלתו גדולה׃
Matthieu 12:20
קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה עד יוציא לנצח משפט׃
Job 1:14-19
14
ומלאך בא אל איוב ויאמר הבקר היו חרשות והאתנות רעות על ידיהם׃
15
ותפל שבא ותקחם ואת הנערים הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך׃
16
עוד זה מדבר וזה בא ויאמר אש אלהים נפלה מן השמים ותבער בצאן ובנערים ותאכלם ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך׃
17
עוד זה מדבר וזה בא ויאמר כשדים שמו שלשה ראשים ויפשטו על הגמלים ויקחום ואת הנערים הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך׃
18
עד זה מדבר וזה בא ויאמר בניך ובנותיך אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור׃
19
והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע בארבע פנות הבית ויפל על הנערים וימותו ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך׃
Job 2:7
ויצא השטן מאת פני יהוה ויך את איוב בשחין רע מכף רגלו עד קדקדו׃
Job 2:13
וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר כי ראו כי גדל הכאב מאד׃
Job 2:3
ויאמר יהוה אל השטן השמת לבך אל עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע ועדנו מחזיק בתמתו ותסיתני בו לבלעו חנם׃
Job 16:17
על לא חמס בכפי ותפלתי זכה׃
Job 34:6
על משפטי אכזב אנוש חצי בלי פשע׃
Psaumes 25:3
גם כל קויך לא יבשו יבשו הבוגדים ריקם׃
Jean 9:3
ויען ישוע לא זה חטא ולא יולדיו אך למען יגלו בו מעללי אל׃
Jean 15:25
אך למלאת דבר הכתוב בתורתם שנאת חנם שנאוני׃