Job 26:12
בכחו רגע הים ובתובנתו מחץ רהב׃
Job 40:9-11
9
ואם זרוע כאל לך ובקול כמהו תרעם׃
10
עדה נא גאון וגבה והוד והדר תלבש׃
11
הפץ עברות אפך וראה כל גאה והשפילהו׃
Esaïe 30:7
ומצרים הבל וריק יעזרו לכן קראתי לזאת רהב הם שבת׃
Esaïe 31:2
וגם הוא חכם ויבא רע ואת דבריו לא הסיר וקם על בית מרעים ועל עזרת פעלי און׃
Esaïe 31:3
ומצרים אדם ולא אל וסוסיהם בשר ולא רוח ויהוה יטה ידו וכשל עוזר ונפל עזר ויחדו כלם יכליון׃
Jacques 4:6
וגם יגדיל לתת חן על כן אומר אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃
Jacques 4:7
לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם׃