Job 5:9
עשה גדלות ואין חקר נפלאות עד אין מספר׃
Job 26:12-14
12
בכחו רגע הים ובתובנתו מחץ רהב׃
13
ברוחו שמים שפרה חללה ידו נחש בריח׃
14
הן אלה קצות דרכו ומה שמץ דבר נשמע בו ורעם גבורתו מי יתבונן׃
Job 37:23
שדי לא מצאנהו שגיא כח ומשפט ורב צדקה לא יענה׃
Psaumes 71:15
פי יספר צדקתך כל היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות׃
Psaumes 72:18
ברוך יהוה אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדו׃
Ecclesiaste 3:11
את הכל עשה יפה בעתו גם את העלם נתן בלבם מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלהים מראש ועד סוף׃
Esaïe 40:26-28
26
שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא מרב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר׃
27
למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מיהוה ומאלהי משפטי יעבור׃
28
הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו׃
Romains 11:33
מה עמק עשר חכמת אלהים ועשר דעתו משפטיו מי יחקר ודרכיו מי ימצא׃
Ephésiens 3:20
ולו אשר יכל להרבות גמוליו עלינו יותר מכל משאלותינו ומחשבותינו לפי הכח הפעל בקרבנו׃
Exode 15:11
מי כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא׃
Psaumes 136:4
לעשה נפלאות גדלות לבדו כי לעולם חסדו׃
Daniel 4:2
אתיא ותמהיא די עבד עמי אלהא עליא שפר קדמי להחויה׃
Daniel 4:3
אתוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה תקיפין מלכותה מלכות עלם ושלטנה עם דר ודר׃