Job 17:10
ואולם כלם תשבו ובאו נא ולא אמצא בכם חכם׃
Malachie 3:18
ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד אלהים לאשר לא עבדו׃
Job 27:4-6
4
אם תדברנה שפתי עולה ולשוני אם יהגה רמיה׃
5
חלילה לי אם אצדיק אתכם עד אגוע לא אסיר תמתי ממני׃
6
בצדקתי החזקתי ולא ארפה לא יחרף לבבי מימי׃