Job 4:10
שאגת אריה וקול שחל ושני כפירים נתעו׃
Job 4:11
ליש אבד מבלי טרף ובני לביא יתפרדו׃
Job 8:4
אם בניך חטאו לו וישלחם ביד פשעם׃
Job 18:16-19
16
מתחת שרשיו יבשו וממעל ימל קצירו׃
17
זכרו אבד מני ארץ ולא שם לו על פני חוץ׃
18
יהדפהו מאור אל חשך ומתבל ינדהו׃
19
לא נין לו ולא נכד בעמו ואין שריד במגוריו׃
Job 27:14
אם ירבו בניו למו חרב וצאצאיו לא ישבעו לחם׃
Exode 20:5
לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי׃
Psaumes 109:9-15
9
יהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה׃
10
ונוע ינועו בניו ושאלו ודרשו מחרבותיהם׃
11
ינקש נושה לכל אשר לו ויבזו זרים יגיעו׃
12
אל יהי לו משך חסד ואל יהי חונן ליתומיו׃
13
יהי אחריתו להכרית בדור אחר ימח שמם׃
14
יזכר עון אבתיו אל יהוה וחטאת אמו אל תמח׃
15
יהיו נגד יהוה תמיד ויכרת מארץ זכרם׃
Psaumes 119:155
רחוק מרשעים ישועה כי חקיך לא דרשו׃
Psaumes 127:5
אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבשו כי ידברו את אויבים בשער׃
Job 1:19
והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע בארבע פנות הבית ויפל על הנערים וימותו ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך׃
Luc 13:4
או שמנה העשר ההם אשר נפל עליהם המגדל בשלח וימיתם החשבים אתם כי היו אשמים מכל האנשים הישבים בירושלים׃
Luc 13:5
לא כי אמר אני לכם אם לא תשובו תאבדו כלכם גם אתם׃
Job 10:7
על דעתך כי לא ארשע ואין מידך מציל׃
Psaumes 7:2
פן יטרף כאריה נפשי פרק ואין מציל׃