Job 27:8
כי מה תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו׃
Psaumes 37:35
ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן׃
Psaumes 37:36
ויעבר והנה איננו ואבקשהו ולא נמצא׃
Psaumes 73:3-9
3
כי קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה׃
4
כי אין חרצבות למותם ובריא אולם׃
5
בעמל אנוש אינמו ועם אדם לא ינגעו׃
6
לכן ענקתמו גאוה יעטף שית חמס למו׃
7
יצא מחלב עינמו עברו משכיות לבב׃
8
ימיקו וידברו ברע עשק ממרום ידברו׃
9
שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ׃
Psaumes 73:18-20
18
אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות׃
19
איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן בלהות׃
20
כחלום מהקיץ אדני בעיר צלמם תבזה׃
Psaumes 92:7
בפרח רשעים כמו עשב ויציצו כל פעלי און להשמדם עדי עד׃
Jérémie 12:1-3
1
צדיק אתה יהוה כי אריב אליך אך משפטים אדבר אותך מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל בגדי בגד׃
2
נטעתם גם שרשו ילכו גם עשו פרי קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם׃
3
ואתה יהוה ידעתני תראני ובחנת לבי אתך התקם כצאן לטבחה והקדשם ליום הרגה׃
Deutéronome 27:15-26
15
ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן׃
16
ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל העם אמן׃
17
ארור מסיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן׃
18
ארור משגה עור בדרך ואמר כל העם אמן׃
19
ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה ואמר כל העם אמן׃
20
ארור שכב עם אשת אביו כי גלה כנף אביו ואמר כל העם אמן׃
21
ארור שכב עם כל בהמה ואמר כל העם אמן׃
22
ארור שכב עם אחתו בת אביו או בת אמו ואמר כל העם אמן׃
23
ארור שכב עם חתנתו ואמר כל העם אמן׃
24
ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן׃
25
ארור לקח שחד להכות נפש דם נקי ואמר כל העם אמן׃
26
ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן׃
Psaumes 69:25
תהי טירתם נשמה באהליהם אל יהי ישב׃
Actes 1:20
כי כתוב בספר תהלים תהי טירתו נשמה ואל יהי בה ישב ופקדתו יקח אחר׃