Génèse 45:7
וישלחני אלהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדלה׃
1 Rois 17:6
והערבים מביאים לו לחם ובשר בבקר ולחם ובשר בערב ומן הנחל ישתה׃
Psaumes 33:19
להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב׃
Proverbes 10:3
לא ירעיב יהוה נפש צדיק והות רשעים יהדף׃
Esaïe 33:16
הוא מרומים ישכן מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים׃
Habaquq 3:17
כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים׃
Psaumes 49:7
אח לא פדה יפדה איש לא יתן לאלהים כפרו׃
Osée 13:14
מיד שאול אפדם ממות אגאלם אהי דבריך מות אהי קטבך שאול נחם יסתר מעיני׃
Psaumes 27:3
אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח׃
Matthieu 24:6
ואתם עתידים לשמע מלחמות ושמעות מלחמה ראו פן תבהלו כי היו תהיה כל זאת אך עדן אין הקץ׃