1 Samuel 2:8
מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישת עליהם תבל׃
1 Samuel 2:9
רגלי חסידו ישמר ורשעים בחשך ידמו כי לא בכח יגבר איש׃
Psaumes 9:18
כי לא לנצח ישכח אביון תקות ענוים תאבד לעד׃
Esaïe 14:32
ומה יענה מלאכי גוי כי יהוה יסד ציון ובה יחסו עניי עמו׃
Zacharie 9:12
שובו לבצרון אסירי התקוה גם היום מגיד משנה אשיב לך׃
Exode 11:7
ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשנו למאיש ועד בהמה למען תדעון אשר יפלה יהוה בין מצרים ובין ישראל׃
Psaumes 63:11
והמלך ישמח באלהים יתהלל כל הנשבע בו כי יסכר פי דוברי שקר׃
Psaumes 107:42
יראו ישרים וישמחו וכל עולה קפצה פיה׃
Romains 3:19
ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסכר כל פה והיה כל העולם מחיב לפני אלהים׃