Job 12:16
עמו עז ותושיה לו שגג ומשגה׃
Job 12:17
מוליך יועצים שולל ושפטים יהולל׃
Néhémie 4:15
ויהי כאשר שמעו אויבינו כי נודע לנו ויפר האלהים את עצתם ונשוב כלנו אל החומה איש אל מלאכתו׃
Psaumes 33:10
יהוה הפיר עצת גוים הניא מחשבות עמים׃
Psaumes 33:11
עצת יהוה לעולם תעמד מחשבות לבו לדר ודר׃
Psaumes 37:17
כי זרועות רשעים תשברנה וסומך צדיקים יהוה׃
Proverbes 21:30
אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה׃
Esaïe 8:10
עצו עצה ותפר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל׃
Esaïe 19:3
ונבקה רוח מצרים בקרבו ועצתו אבלע ודרשו אל האלילים ואל האטים ואל האבות ואל הידענים׃
Psaumes 21:11
כי נטו עליך רעה חשבו מזמה בל יוכלו׃
Esaïe 37:36
ויצא מלאך יהוה ויכה במחנה אשור מאה ושמנים וחמשה אלף וישכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים׃
Actes 12:11
ויהי בשובו אל דעתו ויאמר פטרוס עתה זה ידעתי באמת כי האלהים שלח את מלאכו ויפלטני מיד הורדוס ומכל מזמת עם היהודים׃
Actes 23:12-22
12
ויהי לפנות הבקר ויתחברו היהודים ויאסרו אסר על נפשם לאמר כי לא יאכלו ולא ישתו עד אם יהרגו את פולוס׃
13
ומספר הבאים באלה הזאת היה יותר מארבעים׃
14
ויגשו לא ראשי הכהנים ואל הזקנים לאמר אסר אסרנו על נפשנו לבלתי טעם מאומה עד אם הרגנו את פולוס׃
15
ועתה הודיעו אתם והסנהדרין את שר האלף ויורידהו מחר אליכם כאלו תחפצו לדרש היטב את ענינו ואנחנו נכונים להמיתו בטרם יקרב אליכם׃
16
וישמע בן אחות פולוס את ארבם וילך ויבא אל המצד ויגד לפולוס׃
17
ויקרא פולוס לאחד משרי המאות ויאמר אליו הולך את הבחור הזה אל שר האלף כי דבר לו להודיעו׃
18
ויקחהו ויוליכהו אל שר האלף ויאמר פולוס האסיר קראני אליו ויבקש ממני להוליך אליך את הבחור הזה כי דבר לו להגיד לך׃
19
ויאחז שר האלף בידו ויסר עמו לבדו וישאלהו מה הוא זה אשר לך להודיעני׃
20
ויאמר כי נועצו היהודים יחדו לבקש ממך כי מחר תוריד את פולוס לפני הסנהדרין והמה כאלו חפצים לדעת היטב את ענינו׃
21
ואתה אל תשמע להם כי ארבים לו מהם יותר מארבעים איש אשר אסרו אסר על נפשם לבלתי אכל ושתות בטרם יהרגוהו והמה עתה עמדים ומחכים להבטחתך׃
22
וישלח שר האלף את הבחור ויצוהו לבלתי אמר לאיש כי גלה לו את הדבר הזה׃