Job 2:11
וישמעו שלשת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו ויבאו איש ממקמו אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי ויועדו יחדו לבוא לנוד לו ולנחמו׃
Job 4:1
ויען אליפז התימני ויאמר׃
Job 8:1
ויען בלדד השוחי ויאמר׃
Job 11:1
ויען צפר הנעמתי ויאמר׃
Job 32:2
ויחר אף אליהוא בן ברכאל הבוזי ממשפחת רם באיוב חרה אפו על צדקו נפשו מאלהים׃
Job 32:3
ובשלשת רעיו חרה אפו על אשר לא מצאו מענה וירשיעו את איוב׃
Job 32:5
וירא אליהוא כי אין מענה בפי שלשת האנשים ויחר אפו׃
Job 11:5
ואולם מי יתן אלוה דבר ויפתח שפתיו עמך׃
Job 11:6
ויגד לך תעלמות חכמה כי כפלים לתושיה ודע כי ישה לך אלוה מעונך׃
Psaumes 51:4
לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך׃