Job 5:18-20
18
כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידו תרפינה׃
19
בשש צרות יצילך ובשבע לא יגע בך רע׃
20
ברעב פדך ממות ובמלחמה מידי חרב׃
Deutéronome 30:3
ושב יהוה אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך יהוה אלהיך שמה׃
Psaumes 14:7
מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב יהוה שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל׃
Psaumes 53:6
מי יתן מציון ישעות ישראל בשוב אלהים שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל׃
Psaumes 126:1
שיר המעלות בשוב יהוה את שיבת ציון היינו כחלמים׃
Psaumes 126:4
שובה יהוה את שבותנו כאפיקים בנגב׃
Génèse 20:17
ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך ואת אשתו ואמהתיו וילדו׃
Exode 17:4
ויצעק משה אל יהוה לאמר מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלני׃
Exode 17:5
ויאמר יהוה אל משה עבר לפני העם וקח אתך מזקני ישראל ומטך אשר הכית בו את היאר קח בידך והלכת׃
Nombres 12:2
ויאמרו הרק אך במשה דבר יהוה הלא גם בנו דבר וישמע יהוה׃
Nombres 12:13
ויצעק משה אל יהוה לאמר אל נא רפא נא לה׃
Nombres 14:1-4
1
ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא׃
2
וילנו על משה ועל אהרן כל בני ישראל ויאמרו אלהם כל העדה לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו׃
3
ולמה יהוה מביא אתנו אל הארץ הזאת לנפל בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שוב מצרימה׃
4
ויאמרו איש אל אחיו נתנה ראש ונשובה מצרימה׃
Nombres 14:10-4
Nombres 14:13-20
13
ויאמר משה אל יהוה ושמעו מצרים כי העלית בכחך את העם הזה מקרבו׃
14
ואמרו אל יושב הארץ הזאת שמעו כי אתה יהוה בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה יהוה ועננך עמד עלהם ובעמד ענן אתה הלך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה׃
15
והמתה את העם הזה כאיש אחד ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר׃
16
מבלתי יכלת יהוה להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר׃
17
ועתה יגדל נא כח אדני כאשר דברת לאמר׃
18
יהוה ארך אפים ורב חסד נשא עון ופשע ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים׃
19
סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה׃
20
ויאמר יהוה סלחתי כדברך׃
Nombres 16:21
הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע׃
Nombres 16:22
ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחת לכל בשר האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצף׃
Nombres 16:46-48
46
ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטרת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני יהוה החל הנגף׃
47
ויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטרת ויכפר על העם׃
48
ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה׃
Deutéronome 9:20
ובאהרן התאנף יהוה מאד להשמידו ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההוא׃
Luc 16:27
ויאמר אם כן אבי שאל אני מאתך כי תשלח אתו אל בית אבי׃
Actes 7:50
הלא את כל אלה ידי עשתה׃
Actes 7:60
ויכרע על ברכיו ויצעק בקול גדול יהוה אל תשמר להם את החטא הזה ויהי אחרי דברו כדבר הזה ויישן׃
Job 8:6
אם זך וישר אתה כי עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך׃
Job 8:7
והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד׃
Job 22:24
ושית על עפר בצר ובצור נחלים אופיר׃
Job 22:25
והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך׃
Deutéronome 8:18
וזכרת את יהוה אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבתיך כיום הזה׃
1 Samuel 2:7
יהוה מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם׃
2 Chroniques 25:9
ויאמר אמציהו לאיש האלהים ומה לעשות למאת הככר אשר נתתי לגדוד ישראל ויאמר איש האלהים יש ליהוה לתת לך הרבה מזה׃
Proverbes 22:4
עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים׃
Aggée 2:8
לי הכסף ולי הזהב נאם יהוה צבאות׃
Esaïe 40:2
דברו על לב ירושלם וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה מיד יהוה כפלים בכל חטאתיה׃
Esaïe 61:7
תחת בשתכם משנה וכלמה ירנו חלקם לכן בארצם משנה יירשו שמחת עולם תהיה להם׃