Job 9:4
חכם לבב ואמיץ כח מי הקשה אליו וישלם׃
Job 23:6
הברב כח יריב עמדי לא אך הוא ישם בי׃
Job 33:12
הן זאת לא צדקת אענך כי ירבה אלוה מאנוש׃
Job 33:13
מדוע אליו ריבות כי כל דבריו לא יענה׃
Exode 15:6
ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב׃
Psaumes 89:10
אתה דכאת כחלל רהב בזרוע עזך פזרת אויביך׃
Psaumes 89:13
לך זרוע עם גבורה תעז ידך תרום ימינך׃
Esaïe 45:9
הוי רב את יצרו חרש את חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשה ופעלך אין ידים לו׃
1 Corinthiens 10:22
הנעז להקניא את אדנינו הכי חזקים אנחנו ממנו׃
Job 37:4
אחריו ישאג קול ירעם בקול גאונו ולא יעקבם כי ישמע קולו׃
Job 37:5
ירעם אל בקולו נפלאות עשה גדלות ולא נדע׃
Psaumes 39:3-9
3
חם לבי בקרבי בהגיגי תבער אש דברתי בלשוני׃
4
הודיעני יהוה קצי ומדת ימי מה היא אדעה מה חדל אני׃
5
הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל הבל כל אדם נצב סלה׃
6
אך בצלם יתהלך איש אך הבל יהמיון יצבר ולא ידע מי אספם׃
7
ועתה מה קויתי אדני תוחלתי לך היא׃
8
מכל פשעי הצילני חרפת נבל אל תשימני׃
9
נאלמתי לא אפתח פי כי אתה עשית׃