Job 42:6
על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר׃
Génèse 18:27
ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני ואנכי עפר ואפר׃
Génèse 32:10
קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות׃
2 Samuel 24:10
ויך לב דוד אתו אחרי כן ספר את העם ויאמר דוד אל יהוה חטאתי מאד אשר עשיתי ועתה יהוה העבר נא את עון עבדך כי נסכלתי מאד׃
1 Rois 19:4
והוא הלך במדבר דרך יום ויבא וישב תחת רתם אחת וישאל את נפשו למות ויאמר רב עתה יהוה קח נפשי כי לא טוב אנכי מאבתי׃
Esdras 9:6
ואמרה אלהי בשתי ונכלמתי להרים אלהי פני אליך כי עונתינו רבו למעלה ראש ואשמתנו גדלה עד לשמים׃
Esdras 9:15
יהוה אלהי ישראל צדיק אתה כי נשארנו פליטה כהיום הזה הננו לפניך באשמתינו כי אין לעמוד לפניך על זאת׃
Néhémie 9:33
ואתה צדיק על כל הבא עלינו כי אמת עשית ואנחנו הרשענו׃
Psaumes 51:4
לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך׃
Psaumes 51:5
הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי׃
Esaïe 6:5
ואמר אוי לי כי נדמיתי כי איש טמא שפתים אנכי ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב כי את המלך יהוה צבאות ראו עיני׃
Esaïe 53:6
כלנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו ויהוה הפגיע בו את עון כלנו׃
Esaïe 64:6
ונהי כטמא כלנו וכבגד עדים כל צדקתינו ונבל כעלה כלנו ועוננו כרוח ישאנו׃
Daniel 9:5
חטאנו ועוינו והרשענו ומרדנו וסור ממצותך וממשפטיך׃
Daniel 9:7
לך אדני הצדקה ולנו בשת הפנים כיום הזה לאיש יהודה וליושבי ירושלם ולכל ישראל הקרבים והרחקים בכל הארצות אשר הדחתם שם במעלם אשר מעלו בך׃
Luc 5:8
ויהי כראות שמעון פטרוס את זאת ויפל לברכי ישוע ויאמר אדני צא נא מעמי כי איש חוטא אנכי׃
Luc 15:18
אקומה נא ואלכה אל אבי ואמר אליו אבי חטאתי לשמים ולפניך׃
Luc 15:19
ונקלתי מהקרא עוד בנך שימני כאשר שכיריך׃
Luc 18:13
והמוכס היה עמד מרחוק ולא אבה אף לשאת את עיניו לשמים כי אם תופף על לבו לאמר אלהים סלח לי החוטא׃
1 Timothée 1:15
נאמן הדבר וראוי להתקבל על כל כי המשיח ישוע בא לעולם להושיע את החטאים אשר אנכי הגדול בהם׃
Job 9:31-35
31
אז בשחת תטבלני ותעבוני שלמותי׃
32
כי לא איש כמני אעננו נבוא יחדו במשפט׃
33
לא יש בינינו מוכיח ישת ידו על שנינו׃
34
יסר מעלי שבטו ואמתו אל תבעתני׃
35
אדברה ולא איראנו כי לא כן אנכי עמדי׃
Job 16:21
ויוכח לגבר עם אלוה ובן אדם לרעהו׃
Job 23:4-7
4
אערכה לפניו משפט ופי אמלא תוכחות׃
5
אדעה מלים יענני ואבינה מה יאמר לי׃
6
הברב כח יריב עמדי לא אך הוא ישם בי׃
7
שם ישר נוכח עמו ואפלטה לנצח משפטי׃
Job 31:37
מספר צעדי אגידנו כמו נגיד אקרבנו׃
Job 21:5
פנו אלי והשמו ושימו יד על פה׃
Job 29:9
שרים עצרו במלים וכף ישימו לפיהם׃
Juges 18:19
ויאמרו לו החרש שים ידך על פיך ולך עמנו והיה לנו לאב ולכהן הטוב היותך כהן לבית איש אחד או היותך כהן לשבט ולמשפחה בישראל׃
Psaumes 39:9
נאלמתי לא אפתח פי כי אתה עשית׃
Proverbes 30:32
אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה׃
Michée 7:16
יראו גוים ויבשו מכל גבורתם ישימו יד על פה אזניהם תחרשנה׃
Habaquq 2:20
ויהוה בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ׃
Zacharie 2:13
הס כל בשר מפני יהוה כי נעור ממעון קדשו׃