Job 40:15
הנה נא בהמות אשר עשיתי עמך חציר כבקר יאכל׃
Psaumes 147:8
המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר המצמיח הרים חציר׃
Psaumes 147:9
נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו׃
Psaumes 104:14
מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבדת האדם להוציא לחם מן הארץ׃
Psaumes 104:26
שם אניות יהלכון לויתן זה יצרת לשחק בו׃