Job 9:3
אם יחפץ לריב עמו לא יעננו אחת מני אלף׃
Job 33:13
מדוע אליו ריבות כי כל דבריו לא יענה׃
Ecclesiaste 6:10
מה שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר הוא אדם ולא יוכל לדין עם שהתקיף ממנו׃
Esaïe 45:9-11
9
הוי רב את יצרו חרש את חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשה ופעלך אין ידים לו׃
10
הוי אמר לאב מה תוליד ולאשה מה תחילין׃
11
כה אמר יהוה קדוש ישראל ויצרו האתיות שאלוני על בני ועל פעל ידי תצוני׃
Esaïe 50:8
קרוב מצדיקי מי יריב אתי נעמדה יחד מי בעל משפטי יגש אלי׃
1 Corinthiens 10:22
הנעז להקניא את אדנינו הכי חזקים אנחנו ממנו׃
Esaïe 40:14
את מי נועץ ויבינהו וילמדהו בארח משפט וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו׃
1 Corinthiens 2:16
כי מי תכן את רוח יהוה ומי יודיענו ואנחנו הנה יש לנו רוח המשיח׃
Job 3:11
למה לא מרחם אמות מבטן יצאתי ואגוע׃
Job 3:12
מדוע קדמוני ברכים ומה שדים כי אינק׃
Job 3:20
למה יתן לעמל אור וחיים למרי נפש׃
Job 3:23
לגבר אשר דרכו נסתרה ויסך אלוה בעדו׃
Job 7:12
הים אני אם תנין כי תשים עלי משמר׃
Job 7:19-21
19
כמה לא תשעה ממני לא תרפני עד בלעי רקי׃
20
חטאתי מה אפעל לך נצר האדם למה שמתני למפגע לך ואהיה עלי למשא׃
21
ומה לא תשא פשעי ותעביר את עוני כי עתה לעפר אשכב ושחרתני ואינני׃
Job 9:17
אשר בשערה ישופני והרבה פצעי חנם׃
Job 9:18
לא יתנני השב רוחי כי ישבעני ממררים׃
Job 9:32-35
32
כי לא איש כמני אעננו נבוא יחדו במשפט׃
33
לא יש בינינו מוכיח ישת ידו על שנינו׃
34
יסר מעלי שבטו ואמתו אל תבעתני׃
35
אדברה ולא איראנו כי לא כן אנכי עמדי׃
Job 10:3-7
3
הטוב לך כי תעשק כי תמאס יגיע כפיך ועל עצת רשעים הופעת׃
4
העיני בשר לך אם כראות אנוש תראה׃
5
הכימי אנוש ימיך אם שנותיך כימי גבר׃
6
כי תבקש לעוני ולחטאתי תדרוש׃
7
על דעתך כי לא ארשע ואין מידך מציל׃
Job 10:14-17
14
אם חטאתי ושמרתני ומעוני לא תנקני׃
15
אם רשעתי אללי לי וצדקתי לא אשא ראשי שבע קלון וראה עניי׃
16
ויגאה כשחל תצודני ותשב תתפלא בי׃
17
תחדש עדיך נגדי ותרב כעשך עמדי חליפות וצבא עמי׃
Job 13:21-27
21
כפך מעלי הרחק ואמתך אל תבעתני׃
22
וקרא ואנכי אענה או אדבר והשיבני׃
23
כמה לי עונות וחטאות פשעי וחטאתי הדיעני׃
24
למה פניך תסתיר ותחשבני לאויב לך׃
25
העלה נדף תערוץ ואת קש יבש תרדף׃
26
כי תכתב עלי מררות ותורישני עונות נעורי׃
27
ותשם בסד רגלי ותשמור כל ארחותי על שרשי רגלי תתחקה׃
Job 14:16
כי עתה צעדי תספור לא תשמור על חטאתי׃
Job 14:17
חתם בצרור פשעי ותטפל על עוני׃
Job 16:11-21
11
יסגירני אל אל עויל ועל ידי רשעים ירטני׃
12
שלו הייתי ויפרפרני ואחז בערפי ויפצפצני ויקימני לו למטרה׃
13
יסבו עלי רביו יפלח כליותי ולא יחמול ישפך לארץ מררתי׃
14
יפרצני פרץ על פני פרץ ירץ עלי כגבור׃
15
שק תפרתי עלי גלדי ועללתי בעפר קרני׃
16
פני חמרמרה מני בכי ועל עפעפי צלמות׃
17
על לא חמס בכפי ותפלתי זכה׃
18
ארץ אל תכסי דמי ואל יהי מקום לזעקתי׃
19
גם עתה הנה בשמים עדי ושהדי במרומים׃
20
מליצי רעי אל אלוה דלפה עיני׃
21
ויוכח לגבר עם אלוה ובן אדם לרעהו׃
Job 19:6-11
6
דעו אפו כי אלוה עותני ומצודו עלי הקיף׃
7
הן אצעק חמס ולא אענה אשוע ואין משפט׃
8
ארחי גדר ולא אעבור ועל נתיבותי חשך ישים׃
9
כבודי מעלי הפשיט ויסר עטרת ראשי׃
10
יתצני סביב ואלך ויסע כעץ תקותי׃
11
ויחר עלי אפו ויחשבני לו כצריו׃
Job 27:2
חי אל הסיר משפטי ושדי המר נפשי׃
Job 30:21
תהפך לאכזר לי בעצם ידך תשטמני׃
Ezechiel 18:2
מה לכם אתם משלים את המשל הזה על אדמת ישראל לאמר אבות יאכלו בסר ושני הבנים תקהינה׃
Matthieu 20:11
ויהי בקחתם וילונו על בעל הבית לאמר׃
Romains 9:19-23
19
וכי תאמר אלי מדוע יוכיח עוד נגד רצונו מי יתיצב׃
20
אמנם בן אדם מי אתה אשר תריב את האלהים היאמר יצר ליצרו למה ככה עשיתני׃
21
אם אין רשות ליצר על החמר לעשות מגלם אחד כלי אחד לכבוד ואחד לקלון׃
22
ומה אפוא אם האלהים החפץ להראות זעמו ולהודיע גבורתו נשא בכל ארך רוחו את כלי הזעם הנכונים לאבדון׃
23
להודיע גם את עשר כבודו על כלי החנינה אשר יעדם לכבוד׃
Romains 11:34-36
34
כי מי תכן את רוח יהוה ואיש עצתו יודיענו׃
35
או מי הקדימו וישלם לו׃
36
הלא הכל ממנו והכל בו והכל אליו אשר לו הכבוד לעולמים אמן׃