Job 26:13
ברוחו שמים שפרה חללה ידו נחש בריח׃
Psaumes 104:24
מה רבו מעשיך יהוה כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך׃
Psaumes 7:12
אם לא ישוב חרבו ילטוש קשתו דרך ויכוננה׃
Esaïe 27:1
ביום ההוא יפקד יהוה בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לויתן נחש ברח ועל לויתן נחש עקלתון והרג את התנין אשר בים׃