Psaumes 44:3
כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיעה למו כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם׃
Psaumes 44:6
כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני׃
Esaïe 40:29
נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה׃
Romains 5:6
כי המשיח בעודנו חלשים מת בעתו בעד הרעשים׃
Ephésiens 2:4-9
4
אבל האלהים המלא רחמים ברב אהבתו אשר אהב אתנו׃
5
אחרי היותנו מתים בפשעים החינו עם המשיח בחסד נושעתם׃
6
ויעירנו אתו אף הושיבנו במרומים במשיח ישוע׃
7
להראות בדרות הבאים את גדלת עשר חסדו בטובתו עלינו במשיח ישוע׃
8
כי בחסד נושעתם על ידי האמונה ולא מידכם היתה זאת כי מתת אלהים היא׃
9
לא מתוך המעשים שלא יתהלל איש׃