Psaumes 9:13
חננני יהוה ראה עניי משנאי מרוממי משערי מות׃
Psaumes 107:18
כל אכל תתעב נפשם ויגיעו עד שערי מות׃
Psaumes 116:3
אפפוני חבלי מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא׃
Job 3:5
יגאלהו חשך וצלמות תשכן עליו עננה יבעתהו כמרירי יום׃
Job 12:22
מגלה עמקות מני חשך ויצא לאור צלמות׃
Psaumes 23:4
גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני׃
Psaumes 107:10
ישבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל׃
Psaumes 107:14
יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק׃
Amos 5:8
עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ יהוה שמו׃
Matthieu 4:16
העם ההלכים בחשך ראו אור גדול וישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם׃