Job 37:5
ירעם אל בקולו נפלאות עשה גדלות ולא נדע׃
Psaumes 145:3
גדול יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר׃
Job 11:7-9
7
החקר אלוה תמצא אם עד תכלית שדי תמצא׃
8
גבהי שמים מה תפעל עמקה משאול מה תדע׃
9
ארכה מארץ מדה ורחבה מני ים׃
Job 26:14
הן אלה קצות דרכו ומה שמץ דבר נשמע בו ורעם גבורתו מי יתבונן׃
Job 37:23
שדי לא מצאנהו שגיא כח ומשפט ורב צדקה לא יענה׃
1 Rois 8:27
כי האמנם ישב אלהים על הארץ הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי׃
Psaumes 90:2
בטרם הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל׃
Psaumes 102:24-27
24
אמר אלי אל תעלני בחצי ימי בדור דורים שנותיך׃
25
לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים׃
26
המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלפו׃
27
ואתה הוא ושנותיך לא יתמו׃
Hébreux 1:12
כלבוש תחליפם ויחלפו ואתה הוא ושנותיך לא יתמו׃
2 Pierre 3:8
וזאת האחת אל תעלם מכם אהובים כי יום אחד כאלף שנים בעיני יהוה ואלף שנים כיום אחד׃