Proverbes 10:2
לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות׃
Proverbes 11:4
לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות׃
Esaïe 2:20
ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר עשו לו להשתחות לחפר פרות ולעטלפים׃
Sophonie 1:18
גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם ביום עברת יהוה ובאש קנאתו תאכל כל הארץ כי כלה אך נבהלה יעשה את כל ישבי הארץ׃
Jacques 5:3
זהבכם וכספכם כסתם חלאה והיתה חלאתם בכם לעדות ואכלה כמו אש את בשרכם אצרתם לכם אוצרות בקץ הימים׃
Job 9:13
אלוה לא ישיב אפו תחתו שחחו עזרי רהב׃
Job 34:20
רגע ימתו וחצות לילה יגעשו עם ויעברו ויסירו אביר לא ביד׃
Psaumes 33:16
אין המלך נושע ברב חיל גבור לא ינצל ברב כח׃
Psaumes 33:17
שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט׃
Proverbes 11:21
יד ליד לא ינקה רע וזרע צדיקים נמלט׃
Esaïe 37:36
ויצא מלאך יהוה ויכה במחנה אשור מאה ושמנים וחמשה אלף וישכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים׃