Psaumes 2:5
אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו׃
Psaumes 2:12
נשקו בר פן יאנף ותאבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסי בו׃
Psaumes 110:5
אדני על ימינך מחץ ביום אפו מלכים׃
Matthieu 3:7
ויהי כראותו רבים מן הפרושים והצדוקים נגשים לטבילתו ויאמר להם ילדי הצפעונים מי השכיל אתכם להמלט מן הקצף הבא׃
Romains 1:18
כי נגלה חרון אלהים מן השמים על כל רשעת בני אדם ועולתם אשר יעצרו את האמת בעולה׃
Romains 2:5
ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבר לך עברה אל יום עברת האלהים ועת הגלות צדקת משפטו׃
Ephésiens 5:6
אל ישיא איש אתכם בדברי ריק כי בגלל אלה חרון אלהים בא על בני המרי׃
Psaumes 39:10
הסר מעלי נגעך מתגרת ידך אני כליתי׃
Esaïe 14:6
מכה עמים בעברה מכת בלתי סרה רדה באף גוים מרדף בלי חשך׃
Ezechiel 24:16
בן אדם הנני לקח ממך את מחמד עיניך במגפה ולא תספד ולא תבכה ולוא תבוא דמעתך׃
Job 33:24
ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר׃
Psaumes 49:7
אח לא פדה יפדה איש לא יתן לאלהים כפרו׃
Psaumes 49:8
ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם׃
1 Timothée 2:6
אשר נתן את נפשו כפר בעד כל וזאת העדות הבאה בעתה׃
Hébreux 2:3
איך נמלט אנחנו אם לא נשים לב לתשועה גדולה אשר כזאת הנאמרה מתחלה בפי האדון ותקים לנו על ידי שמעיה׃