Job 16:5
אאמצכם במו פי וניד שפתי יחשך׃
Job 34:8
וארח לחברה עם פעלי און וללכת עם אנשי רשע׃
Job 34:36
אבי יבחן איוב עד נצח על תשבת באנשי און׃
Romains 1:32
יודעים המה את משפט אלהים כי עשי אלה בני מות הם ולא לבד שיעשו את אלה כי גם רצתה נפשם בעשיהם׃
Apocalypse 18:4
ואשמע קול אחר מן השמים האמר צאו ממנה עמי פן תתחברו אל חטאתיה ופן תקחו ממכותיה׃