Nombres 32:14
והנה קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשים חטאים לספות עוד על חרון אף יהוה אל ישראל׃
2 Chroniques 28:13
ויאמרו להם לא תביאו את השביה הנה כי לאשמת יהוה עלינו אתם אמרים להסיף על חטאתינו ועל אשמתינו כי רבה אשמה לנו וחרון אף על ישראל׃
2 Chroniques 28:22
ובעת הצר לו ויוסף למעול ביהוה הוא המלך אחז׃
Romains 2:5
ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבר לך עברה אל יום עברת האלהים ועת הגלות צדקת משפטו׃
Job 15:4
אף אתה תפר יראה ותגרע שיחה לפני אל׃
Job 27:8-10
8
כי מה תקות חנף כי יבצע כי ישל אלוה נפשו׃
9
הצעקתו ישמע אל כי תבוא עליו צרה׃
10
אם על שדי יתענג יקרא אלוה בכל עת׃
Job 35:9
מרב עשוקים יזעיקו ישועו מזרוע רבים׃
Job 35:10
ולא אמר איה אלוה עשי נתן זמרות בלילה׃
Matthieu 22:12
ויאמר אליו רעי איכה באת הנה ואין לך בגדי חתנה ויאלם׃
Matthieu 22:13
ויאמר המלך למשרתים אסרו ידיו ורגליו ונשאתם והשלכתם אותו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Job 36:8
ואם אסורים בזקים ילכדון בחבלי עני׃
Psaumes 107:10
ישבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל׃