Job 9:32-35
32
כי לא איש כמני אעננו נבוא יחדו במשפט׃
33
לא יש בינינו מוכיח ישת ידו על שנינו׃
34
יסר מעלי שבטו ואמתו אל תבעתני׃
35
אדברה ולא איראנו כי לא כן אנכי עמדי׃
Job 13:3
אולם אני אל שדי אדבר והוכח אל אל אחפץ׃
Job 20:22
במלאות שפקו יצר לו כל יד עמל תבואנו׃
Job 23:3
מי יתן ידעתי ואמצאהו אבוא עד תכונתו׃
Job 23:4
אערכה לפניו משפט ופי אמלא תוכחות׃
Job 31:35
מי יתן לי שמע לי הן תוי שדי יענני וספר כתב איש ריבי׃
Génèse 30:2
ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן׃
Exode 4:16
ודבר הוא לך אל העם והיה הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלהים׃
2 Corinthiens 5:20
לכן מליצי המשיח אנחנו וכאלו האלהים מזהיר אתכם על ידנו נבקש מכם בעד המשיח התרצו נא אל האלהים׃
Job 4:19
אף שכני בתי חמר אשר בעפר יסודם ידכאום לפני עש׃
Job 10:9
זכר נא כי כחמר עשיתני ואל עפר תשיבני׃
Job 13:12
זכרניכם משלי אפר לגבי חמר גביכם׃
Génèse 2:7
וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה׃
Génèse 3:19
בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב׃
2 Corinthiens 5:1
הן ידענו כי בהרס בית אהלנו אשר בארץ יש לנו בנין מאת האלהים בית אשר איננו מעשה ידים והוא לעולם בשמים׃