Juges 2:1
ויעל מלאך יהוה מן הגלגל אל הבכים ויאמר אעלה אתכם ממצרים ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבתיכם ואמר לא אפר בריתי אתכם לעולם׃
2 Chroniques 36:15
וישלח יהוה אלהי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו השכם ושלוח כי חמל על עמו ועל מעונו׃
2 Chroniques 36:16
ויהיו מלעבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנבאיו עד עלות חמת יהוה בעמו עד לאין מרפא׃
Aggée 1:13
ויאמר חגי מלאך יהוה במלאכות יהוה לעם לאמר אני אתכם נאם יהוה׃
Malachie 2:7
כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך יהוה צבאות הוא׃
Malachie 3:1
הנני שלח מלאכי ופנה דרך לפני ופתאם יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר יהוה צבאות׃
2 Corinthiens 5:20
לכן מליצי המשיח אנחנו וכאלו האלהים מזהיר אתכם על ידנו נבקש מכם בעד המשיח התרצו נא אל האלהים׃
Job 34:32
בלעדי אחזה אתה הרני אם עול פעלתי לא אסיף׃
Psaumes 94:12
אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו׃
Esaïe 61:1-3
1
רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח׃
2
לקרא שנת רצון ליהוה ויום נקם לאלהינו לנחם כל אבלים׃
3
לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל מעטה תהלה תחת רוח כהה וקרא להם אילי הצדק מטע יהוה להתפאר׃
Actes 8:30
וירץ פילפוס אליה וישמע אתו קרא בספר ישעיה הנביא ויאמר הגם תבין את אשר אתה קורא׃
1 Corinthiens 11:30-32
30
בעבור זאת יש בכם חולים וחלשים רבים והרבה ישנו המות׃
31
כי אם נבחן את נפשנו לא נהיה נדונים׃
32
וכאשר נדון נוסר על יד האדון למען לא נחיב עם העולם׃
Hébreux 12:5-12
5
ותשכחו דבר הנחומים המדבר אליכם כמו אל בנים לאמר מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו׃
6
כי את אשר יאהב יהוה יוכיח יכאב את בן ירצה׃
7
אם סבלים אתם מוסר דעו כי כאב עם בניו כן מתנהג אלהים עמכם כי איה הבן אשר אביו לא ייסרנו׃
8
אך אם תהיו באין מוסר אשר היה מנת כלם אז ממזרים אתם ולא בנים׃
9
ועוד אם אבות בשרנו היו מיסרים אתנו ונירא מהם אף כי נכנע לפני אבי הרוחות ונחיה׃
10
כי המה יסרונו כטוב בעיניהם לימים מעטים אבל זה להועיל למען יהיה לנו חלק בקדשתו׃
11
וכל מוסר בעת עברו עלינו איננו שמחה בעינינו כי אם יגון אולם באחריתו יתן פרי שלום לצדקה למלמדים בו׃
12
על כן חזקו ידים רפות וברכים כשלות׃
Job 9:3
אם יחפץ לריב עמו לא יעננו אחת מני אלף׃
Ecclesiaste 7:28
אשר עוד בקשה נפשי ולא מצאתי אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי׃
Romains 11:13
כי אליכם הגוים אני מדבר וכפי אשר שליח הגוים אנכי את שרותי אפאר׃
Job 11:6
ויגד לך תעלמות חכמה כי כפלים לתושיה ודע כי ישה לך אלוה מעונך׃
Job 34:10
לכן אנשי לבב שמעו לי חללה לאל מרשע ושדי מעול׃
Job 34:12
אף אמנם אל לא ירשיע ושדי לא יעות משפט׃
Job 35:14
אף כי תאמר לא תשורנו דין לפניו ותחולל לו׃
Job 36:3
אשא דעי למרחוק ולפעלי אתן צדק׃
Job 36:8-13
8
ואם אסורים בזקים ילכדון בחבלי עני׃
9
ויגד להם פעלם ופשעיהם כי יתגברו׃
10
ויגל אזנם למוסר ויאמר כי ישבון מאון׃
11
אם ישמעו ויעבדו יכלו ימיהם בטוב ושניהם בנעימים׃
12
ואם לא ישמעו בשלח יעברו ויגועו בבלי דעת׃
13
וחנפי לב ישימו אף לא ישועו כי אסרם׃
Job 37:23
שדי לא מצאנהו שגיא כח ומשפט ורב צדקה לא יענה׃
Néhémie 9:33
ואתה צדיק על כל הבא עלינו כי אמת עשית ואנחנו הרשענו׃
Psaumes 119:75
ידעתי יהוה כי צדק משפטיך ואמונה עניתני׃
Lamentations 3:22
חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו׃
Lamentations 3:23
חדשים לבקרים רבה אמונתך׃
Lamentations 3:32
כי אם הוגה ורחם כרב חסדו׃
Lamentations 3:39-41
39
מה יתאונן אדם חי גבר על חטאו׃
40
נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד יהוה׃
41
נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים׃
Ezechiel 18:25-28
25
ואמרתם לא יתכן דרך אדני שמעו נא בית ישראל הדרכי לא יתכן הלא דרכיכם לא יתכנו׃
26
בשוב צדיק מצדקתו ועשה עול ומת עליהם בעולו אשר עשה ימות׃
27
ובשוב רשע מרשעתו אשר עשה ויעש משפט וצדקה הוא את נפשו יחיה׃
28
ויראה וישוב מכל פשעיו אשר עשה חיו יחיה לא ימות׃
Daniel 9:14
וישקד יהוה על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק יהוה אלהינו על כל מעשיו אשר עשה ולא שמענו בקלו׃