Job 7:7
זכר כי רוח חיי לא תשוב עיני לראות טוב׃
Job 17:1
רוחי חבלה ימי נזעכו קברים לי׃
Job 17:13-16
13
אם אקוה שאול ביתי בחשך רפדתי יצועי׃
14
לשחת קראתי אבי אתה אמי ואחתי לרמה׃
15
ואיה אפו תקותי ותקותי מי ישורנה׃
16
בדי שאל תרדנה אם יחד על עפר נחת׃
1 Samuel 2:6
יהוה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל׃
Psaumes 30:3
יהוה העלית מן שאול נפשי חייתני מיורדי בור׃
Psaumes 88:3-5
3
כי שבעה ברעות נפשי וחיי לשאול הגיעו׃
4
נחשבתי עם יורדי בור הייתי כגבר אין איל׃
5
במתים חפשי כמו חללים שכבי קבר אשר לא זכרתם עוד והמה מידך נגזרו׃
Esaïe 38:10
אני אמרתי בדמי ימי אלכה בשערי שאול פקדתי יתר שנותי׃
Job 15:21
קול פחדים באזניו בשלום שודד יבואנו׃
Exode 12:23
ועבר יהוה לנגף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזת ופסח יהוה על הפתח ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגף׃
2 Samuel 24:16
וישלח ידו המלאך ירושלם לשחתה וינחם יהוה אל הרעה ויאמר למלאך המשחית בעם רב עתה הרף ידך ומלאך יהוה היה עם גרן האורנה היבסי׃
Psaumes 17:4
לפעלות אדם בדבר שפתיך אני שמרתי ארחות פריץ׃
Actes 12:23
ויכהו מלאך יהוה פתאם עקב אשר לא נתן הכבוד לאלהים ויאכלהו תולעים ויגוע׃
1 Corinthiens 10:10
גם לא תלינו כאשר הלינו מקצתם וימותו ביד המשחית׃
Apocalypse 9:11
ומלאך התהום הוא מלך עליהם ושמו אבדון בעברית והוא אפוליון בלשון יון׃