Job 7:5
לבש בשרי רמה וגיש עפר עורי רגע וימאס׃
Job 13:28
והוא כרקב יבלה כבגד אכלו עש׃
Job 14:20
תתקפהו לנצח ויהלך משנה פניו ותשלחהו׃
Job 14:22
אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל׃
Job 19:20
בעורי ובבשרי דבקה עצמי ואתמלטה בעור שני׃
Psaumes 32:3
כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום׃
Psaumes 32:4
כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה׃
Psaumes 39:11
בתוכחות על עון יסרת איש ותמס כעש חמודו אך הבל כל אדם סלה׃
Psaumes 102:3-5
3
כי כלו בעשן ימי ועצמותי כמו קד נחרו׃
4
הוכה כעשב ויבש לבי כי שכחתי מאכל לחמי׃
5
מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי׃
Proverbes 5:11
ונהמת באחריתך בכלות בשרך ושארך׃
Psaumes 22:15-17
15
יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי ולעפר מות תשפתני׃
16
כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי׃
17
אספר כל עצמותי המה יביטו יראו בי׃