Job 13:6
שמעו נא תוכחתי ורבות שפתי הקשיבו׃
Job 34:2
שמעו חכמים מלי וידעים האזינו לי׃
Psaumes 49:1-3
1
למנצח לבני קרח מזמור שמעו זאת כל העמים האזינו כל ישבי חלד׃
2
גם בני אדם גם בני איש יחד עשיר ואביון׃
3
פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות׃
Marc 4:9
ויאמר אליהם מי אשר אזנים לו לשמע ישמע׃