Lévitique 19:32
מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה׃
Romains 13:7
לכן תנו לכל איש כחובתכם המס לאשר לו המס המכס לאשר לו המכס והמורא לאשר לו המורא והכבוד לאשר לו הכבוד׃
1 Timothée 5:1
אל תגער בזקן כי אם תזהירנו כאב לך ואת הצעירים כאחים׃
Tite 2:6
ככה תזהיר גם את הבחורים שיהיו צנועים׃
1 Pierre 5:5
וכן גם אתם הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃
Job 15:10
גם שב גם ישיש בנו כביר מאביך ימים׃
Job 15:7
הראישון אדם תולד ולפני גבעות חוללת׃
1 Samuel 17:28-30
28
וישמע אליאב אחיו הגדול בדברו אל האנשים ויחר אף אליאב בדוד ויאמר למה זה ירדת ועל מי נטשת מעט הצאן ההנה במדבר אני ידעתי את זדנך ואת רע לבבך כי למען ראות המלחמה ירדת׃
29
ויאמר דוד מה עשיתי עתה הלוא דבר הוא׃
30
ויסב מאצלו אל מול אחר ויאמר כדבר הזה וישבהו העם דבר כדבר הראשון׃