Job 32:1
וישבתו שלשת האנשים האלה מענות את איוב כי הוא צדיק בעיניו׃
Job 24:25
ואם לא אפו מי יכזיבני וישם לאל מלתי׃
Job 25:2-6
2
המשל ופחד עמו עשה שלום במרומיו׃
3
היש מספר לגדודיו ועל מי לא יקום אורהו׃
4
ומה יצדק אנוש עם אל ומה יזכה ילוד אשה׃
5
הן עד ירח ולא יאהיל וכוכבים לא זכו בעיניו׃
6
אף כי אנוש רמה ובן אדם תולעה׃
Job 26:2-4
2
מה עזרת ללא כח הושעת זרוע לא עז׃
3
מה יעצת ללא חכמה ותושיה לרב הודעת׃
4
את מי הגדת מלין ונשמת מי יצאה ממך׃
Job 8:6
אם זך וישר אתה כי עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך׃
Job 15:34
כי עדת חנף גלמוד ואש אכלה אהלי שחד׃
Job 22:5-30
5
הלא רעתך רבה ואין קץ לעונתיך׃
6
כי תחבל אחיך חנם ובגדי ערומים תפשיט׃
7
לא מים עיף תשקה ומרעב תמנע לחם׃
8
ואיש זרוע לו הארץ ונשוא פנים ישב בה׃
9
אלמנות שלחת ריקם וזרעות יתמים ידכא׃
10
על כן סביבותיך פחים ויבהלך פחד פתאם׃
11
או חשך לא תראה ושפעת מים תכסך׃
12
הלא אלוה גבה שמים וראה ראש כוכבים כי רמו׃
13
ואמרת מה ידע אל הבעד ערפל ישפוט׃
14
עבים סתר לו ולא יראה וחוג שמים יתהלך׃
15
הארח עולם תשמר אשר דרכו מתי און׃
16
אשר קמטו ולא עת נהר יוצק יסודם׃
17
האמרים לאל סור ממנו ומה יפעל שדי למו׃
18
והוא מלא בתיהם טוב ועצת רשעים רחקה מני׃
19
יראו צדיקים וישמחו ונקי ילעג למו׃
20
אם לא נכחד קימנו ויתרם אכלה אש׃
21
הסכן נא עמו ושלם בהם תבואתך טובה׃
22
קח נא מפיו תורה ושים אמריו בלבבך׃
23
אם תשוב עד שדי תבנה תרחיק עולה מאהלך׃
24
ושית על עפר בצר ובצור נחלים אופיר׃
25
והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך׃
26
כי אז על שדי תתענג ותשא אל אלוה פניך׃
27
תעתיר אליו וישמעך ונדריך תשלם׃
28
ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור׃
29
כי השפילו ותאמר גוה ושח עינים יושע׃
30
ימלט אי נקי ונמלט בבר כפיך׃
Actes 24:5
כי מצאנו את האיש הזה כקטב ומגרה מדינים בין כל היהודים על פני תבל והוא ראש כת הנצרים׃
Actes 24:13
גם אין ביכלתם להוכיח עלי את אשר עתה הם שטנים אותי׃