Job 13:5
מי יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה׃
Proverbes 17:28
גם אויל מחריש חכם יחשב אטם שפתיו נבון׃
Amos 5:13
לכן המשכיל בעת ההיא ידם כי עת רעה היא׃
Jacques 1:19
על זאת אחי אהובי יהי כל איש מהיר לשמע קשה לדבר וקשה לכעוס׃