2 Rois 8:18
וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב כי בת אחאב היתה לו לאשה ויעש הרע בעיני יהוה׃
2 Rois 8:27
וילך בדרך בית אחאב ויעש הרע בעיני יהוה כבית אחאב כי חתן בית אחאב הוא׃
2 Chroniques 22:3
גם הוא הלך בדרכי בית אחאב כי אמו היתה יועצתו להרשיע׃
Psaumes 49:10-13
10
כי יראה חכמים ימותו יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים חילם׃
11
קרבם בתימו לעולם משכנתם לדר ודר קראו בשמותם עלי אדמות׃
12
ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו׃
13
זה דרכם כסל למו ואחריהם בפיהם ירצו סלה׃
Jérémie 7:18
הבנים מלקטים עצים והאבות מבערים את האש והנשים לשות בצק לעשות כונים למלכת השמים והסך נסכים לאלהים אחרים למען הכעסני׃
Marc 6:24
ותצא ותאמר לאמה מה אשאל ותאמר את ראש יוחנן המטביל׃
Proverbes 1:7
יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו׃
Proverbes 1:22
עד מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת׃
Proverbes 16:22
מקור חיים שכל בעליו ומוסר אולים אולת׃
Job 40:4
הן קלתי מה אשיבך ידי שמתי למו פי׃
Psaumes 15:4
נבזה בעיניו נמאס ואת יראי יהוה יכבד נשבע להרע ולא ימר׃
Esaïe 32:6
כי נבל נבלה ידבר ולבו יעשה און לעשות חנף ולדבר אל יהוה תועה להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר׃